دان ویژه آغازین میلافید

دان ویژه آغازین میلافید

به منظور استفاده بهینه از مواد غذایی در جیره پیشنهاد می شود که در ده روز اول پرورش دان به صورت پلت خرد شده (کرامبل Crumble )و پس از آن به صورت پلت ( Pellet ) با قطر چهار میلیمتر ا ستفاده شود. پلت نمودن دان کیفیت و ارزش غذایی آن را 2 تا 3 درصد افزایش میدهد، به عبارت دیگر با مصرف دان پلت گله زودتر به وزن مورد نظر خواهد ر سید. پلت شدن دان باعث کاهش ریخت و پاش و ضایع شدن آن می گردد(بطور مثال در آبخوریها). پلت نمودن دان بار میکروبی آن را کاهش داده و شرایط میکروبیولوژیکی بهتری در خوراک فراهم میگردد.
نکته ای که باید توجه داشت این است که شرایط و امکانات لازم برای تغذیه با دان پلت در سالن مرغداری باید فراهم گردد. دان پلت در مقایسه با دان آردی (مش) مصرف بالاتری داشته و مصرف بالاتر همراه با افزایش سوخت و ساز بدن و بدنبال آن افزایش نیاز به اکسیژن می باشد بنابراین تأمین اکسیژن مورد نیاز برای فرآیندهای متابولیکی هنگام تغذیه با دان پلت از اهمیت بسزایی برخوردار است. از طرفی دیگر بدنبال افزایش مصرف و افزایش سرعت عبور خوراک از د ستگاه گوارش پرنده فلور میکروبی دستگاه گوارش دچار تغییر خواهد شد. با تغذیه دان پلت کمبود اکسیژن مورد نیاز نییز باعث تکثیر و توسعه باکتری های فرصت طلب و مضر در دستگاه گوارش و تغییر فلور میکروبی دستگاه گوارش خواهد شد. توصیه می گردد در شرایط ایران با توجه بهامکانات موجود و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مختلف نقاط، از دان آردی ( مش ) در طول دوره استفاده گردد. از جمله مزایای ا ستفاده از دان آردی در مقایسه با دان پلت قابلیت انطباق شرایط مدیریتی پرورش با وضعیت متابولیکی پرنده می باشد و تأمین اکسیژن مورد نیاز پرنده نیز آسان تر می باشد. یکی دیگر از موارد بسیار مهم در خصوص برتری دان آردی ( مش) در مقایسه با دان پلت توسعه و تکامل بهتر و رشد بهتر دستگاه قلبی عروقی و تنفسی میباشد .
با توجه به متغیر بودن کیفیت مواد اولیه خوراک همواره از میزان این تغییرات از طریق ارسال نمونه بهآزمایشگاه ا طلاع حاصل گردد. بدیهی ا ست تنظیم فرمول جیره غذایی می بایست با توجه به کیفیت مواد اولیه خوراک صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان جیره متعادلی را از لحاظ میزان مواد مغذی تنظیم و تهیه نموده و در اختیار گله قرار داد. در چنین حالتی اگر مواد مغذی بیشتر از نیاز در خوراک باشد ، علاوه بر افزایش فشار متابولیکی بر جوجه، در واقع یک نوع دور ریختن سرمایه نیز محسوب می گردد از طرف دیگر بدیهی است کمبود مواد مغذی در خوراک باعث کاهش رشد و عملکرد گله میگردد. در ضمن مقاومت گله بسته به نوع و میزان کمبود مواد مغذی ، نسبت به عوامل محیطی استرس زا و بیماری زا کمتر میشود. توصیه می شود در این زمینه از مشاورت متخصصین تغذیه استفاده شود.

نمودار زیر نشان می دهد که اولین سیستم حیاتی جوجه های گوشتی تقریباً تا 3 روز اول پرورش در حال تکامل می باشد و توصیه می گردد نسبت به تقویت و توسعه  این سیستم مبادرت ورزید. از طرفی طبق نمودار زیر مشخص است که دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تا سن 10 روزگی بیشترین رشد و تکامل را دارد و توصیه می شود که تا 10 روزگی دان پلت کرامبل شده با قابلیت هضم بالا در اختیار پرنده قرار گیرد. عمده رشد سیستم اسکلتی در بازه زمانی 14 تا 21 روزگی میباشد.

نمودار روند تکامل و توسعه سیستم های حیاتی مختلف جوجه های گوشتی

نمودار روند تکامل و توسعه سیستم های حیاتی مختلف جوجه های گوشتی

دسترسی به غذا در ساعات اولیه ورود جوجه برای رسیدن به رشد مطلوب ، مهم است. عدم دسترسی به مواد مغذی، مانع از پاسخ مناسب سیستم ایمنی به واکسیناسیون می گردد و نهایتا در میزان مقاومت بدن نسبت به بیماری ها در تمام طول زندگی تأثیر میگذارد، به همین دلیل توصیه می شود که از دان کامل ا ستفاده گردد و با اتخاذ روش های مناسب و برنامه صحیح در نوبت های توزیع دان و چگونگی کار دقت کافی جهت تحریک اشتهای جوجه ها به عمل آید.
دان میلافید به دلیل در برداشتن انواع ویتامینهای محلول در چربی و محلول در آب از قبیل ویتامینهایA (رتینول) D3 (کوله کلسیفرول ) E ( آلفا تو کوفریل استات ) K3 ( منادیون ) B1 (تیامین ) B2 ( ریبوفلاوین) B3 ( نیاسین ) B5 ( اسید پانتو تنیک ) B6 ( پیریدوکسین)  B9( فولیک اسید) B12  ( سیانو کوبالامین) H2 (بیوتین) به مقدار مورد نیاز براساس توصیه سویه تجاری جوجه های گوشتی (راس 308 ، آربراکرز پلاس، کاب 500 و هوبارد ) در دنیا میباشد.
دان ویژه آغازین میلافید با توجه به در برداشتن انواع مواد معدنی با ساختار شیمیایی و فیزیکی مناسب که تأمین کننده اقلام معدنی عمده مورد نیاز جوجه های گوشتی مطابق با توصیه سویه تجاری جوجه های گوشتی (راس 308 ، آربراکرز پلاس، کاب 500 و هوبارد) از قبیل کلسیم، فسفر، سدیم، کلر، منگنز، آهن، مس، روی، سلنیوم و ید میباشد.
در این محصول از آنزیم فیتاز مناسب جهت آزادسازی فسفر قیتاته مواد اولیه از قبیل ذرت و کنجاله سویا میباشد. آنزیم فیتاز علاوه بر آزادسازیر فسفر در آزادسازی ترکیباتی از قبیل منیزیم، کلسیم، منگنز، روی، آهن و اسیدهای آمینه نقش بسیار حیاتی دارد.

دستورالعمل استفاده از دان میلافید :

برای رسیدن به حداکثر بازده شاخص عملکرد و اقتصاد توصیه میشود مطابق دستورالعمل زیر دان میلافید را مورد استفاده قرار دهید
-1 نگهداری پاکت های محصول بر روی پالت های چوبی یا پلاستیکی در انبار
-2 عدم استفاده از دان تاریخ گذشته
-3 عدم محدودیت در تغذیه دان میلافید (تغذیه به صورت آزاد)
-4 میزان مصرف پیشنهادی 150 گرم به ازای هر قطعه جوجه

ترکیبات معادل یک کیلوگرم دان میلافید

مواد مغذی واحد مقدار
انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری/ کیلوگرم) 2826
پروتئین خام درصد 21.3
کلسیم درصد 1.02
سدیم درصد 0.18
فسفر (قابل دسترس) درصد 0.49
لیزین درصد 1.44
لیزین قابل هضم درصد 1.30
متیونین درصد 0.69
متیونین قابل هضم درصد 0.66
متیونین + سیستین درصد 1.06
متیونین + سیستین قابل هضم درصد 0.95
ترئونین درصد 0.96
ترئونین قابل هضم درصد 0.86

این دان  (میلافید) به دلیل استفاده در شرایط مختلف جغرافیایی و تداخل داروئی فاقد هرگونه کوکسیدیواستات (ضد کوکسیدیوز) می باشد.
فرمولاسیون این دان با توجه به مقادیر نرمال نمک آب مصرفی طیور تنظیم گردیده لذا در صورت وجود مقادیر بالاتر از حد نرمال نمک و یا املاح دیگر در آب مراتب را با واحد علمی شرکت میلا دانه خزر در میان گذارده تا تغییرات لازم در فرمولاسیون نهایی بصورت سفارشی به عمل آمده و توصیه های تغذیه ای مناسب ارائه گردد.

جوجه های گوشتی سویه های راس 308 ، آربراکرز پلاس، کاب 500 و هوبارد

کیسه های 25 کیلوگرمی

کرامبل

7 روز اول دوره پرورش

150 گرم به ازای هر قطعه پرنده

1500 کیلوگرم